乐动体育登录

Póst og fjarskiptastofnun

Túngumál EN
Heim

Mannauðsstefna

Við vitum að framúrskarandi starfsfólk er grunnurinn að öflugri starfsemi Póst- fjarskiptastofnunar.  Ríkar kröfur eru gerðar til starfsmanna PFS um faglega þekkingu og metnað til að ná framúrskarandi árangri í starfi. Við leggjum mikla áherslu á gæði og stöðugar endurbætur, leitum sífellt leiða til að ná sem bestum árangri og erum vakandi fyrir áskorunum í umhverfinu.
Til þess að ná þeim árangri sem að er stefnt þurfa allir að leggjast á eitt við að skapa jákvætt og hvetjandi starfsumhverfi þar sem samkipti manna einkennast af heilindum, gagnkvæmu trausti og virðingu.


GAGNKVÆMAR  VÆNTINGAR
乐动体育登录Forsenda góðs árangurs í starfsemi stofnunarinnar er að vel takist til við að samræma þarfir og markmið stofnunarinnar annars vegar og þarfir starfsmanna hins vegar.   Eitt meginmarkmiða PFS er að styðja og hvetja starfsmenn til að takast á við krefjandi verkefni í góðu starfsumhverfi þar sem fagmennska, frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð fá notið sín.


STJÓRNUN
乐动体育登录Stjórnunarhættir PFS byggja á gildum, stefnu og framtíðarsýn stofnunarinnar. Yfirmenn gera starfsmönnum ljóst til hvers er ætlast af þeim, setja skýr markmið og deila ábyrgð.  Þeir sjá jafnframt til þess að vinnuálag sé hæfilegt og starfsmenn hafi rétta þekkingu, tæki og tól til að sinna starfi sínu.  Að jafnaði er leitað samráðs við starfsmenn um málefni sem varða starfssvið og starfsumhverfið svo sátt og góður starfsandi ríki á vinnustaðnum.  Með virkri upplýsingagjöf, jákvæðri endurgjöf á frammistöðu og hvatningu um árangur og ábyrgð í starfi leggja stjórnendur grunn að kraftmikilli vinnustaðarmenningu.


RÁÐNINGAR, STARFSLÝSINGAR OG STARFSKJÖR
Stofnunin leitast við að ráða til starfa hæfa, jákvæða og metnaðarfulla einstaklinga sem eru reiðubúnir til að takast á við krefjandi verkefni í síbreytilegu umhverfi.  Val á starfsmönnum byggist á hlutlausum og faglegum vinnubrögðum þar sem tekið er mið af þeirri reynslu, menntun og hæfni sem best fellur að viðkomandi verksviði.
Almennar starfslýsingar skulu vera til fyrir öll störf þar sem fram kemur meginhlutverk og ábyrgðarsvið viðkomandi starfsmanns ásamt helstu verkefnum. Starfslýsingarnar eru unnar af starfsmönnum sjálfum í nánu samstarfi við og undir leiðsögn viðkomandi yfirmanna.  Starfslýsingar eru endurskoðaðar eftir þörfum s.s. ef umtalsverðar breytingar verða á störfum eða verksviði, en þó ekki sjaldnar en annað hvert ár.
Starfskjör eru ákveðin í kjarasamningum, en laun taka einnig mið af einstaklingsbundnum þáttum í stofnanasamningi PFS og hlutaðeigandi stéttarfélags.


STARFSMANNASAMTÖL OG FRAMMISTÖÐUMAT
乐动体育登录Starfsmannasamtöl fara fram einu sinni á ári.  Samtölin hafa þann tilgang að styrkja og efla starfsmenn í starfi, þróa og viðhalda góðum samskiptum og auka gagnkvæman skilning.  Starfsmaður og næsti yfirmaður fara sameiginlega yfir hæfni og frammistöðu starfsmanns í samanburði við þær kröfur sem starfið gerir og setja markmið fyrir næsta ár.


SAMSKIPTI OG STARFSANDI
Stjórnendur og starfsmenn bera sameiginlega ábyrgð á góðum starfsanda, samstarfsvilja og eflingu liðsheildar.  Áhersla er lögð á að allir leggi sitt af mörkum við að skapa góðan vinnustað þar sem heilindi, traust og virðing er haft að leiðarljósi.  Ólíkum einstaklingum er sýnt umburðarlyndi og fordómar ekki liðnir.  Mótuð hefur verið viðbragðsáætlun til að taka á vandamálum ef upp koma þ.m.t. ágreiningi, einelti og kynferðislegri áreitni.  Áætlunin miðar að því að taka markvisst á fyrrgreindum ágreiningi og leita lausna í stað þess að grafa slík mál í þögn.


FJÖLSKYLDUÁBYRGÐ OG STARF
PFS leggur áherslu á að búa starfsmönnum sínum aðstæður sem stuðla að jafnvægi vinnu og einkalífs.  Leitast er við að gera starfsmönnum kleift að samræma vinnuskyldur sínar við skyldur gagnvart fjölskyldu með hlutastörfum, sveigjanleika í vinnutíma og vinnuaðstæðum eftir því sem verkefni og aðstæður leyfa. Á sama hátt vill stofnunin koma til móts við aðrar þarfir starfsmanna t.a.m. vegna aldurs, breytinga á persónulegum högum og starfsgetu.


HEILBRIGÐI OG HEILSURÆKT
Það eru gagnkvæmir hagsmunir starfsmanna og stofnunar að vellíðan og heilbrigði sé haft að leiðarljósi.  Hollusta og heilbrigt líferni bætir líðan starfsmanna og hefur þannig jákvæð áhrif á  starfsanda á vinnustað.  Starfsmenn bera ábyrgð á að leggja rækt við eigin heilsu en PFS styður við þá viðleitni með styrkjum til íþróttaiðkunar.  Stofnunin leggur sig fram við að styðja við bakið á starfsmönnum sínum í erfiðleikum og aðstoða við úrlausn mála.  Árlega er starfsmönnum boðið uppá inflúensubólusetningu.

 

Fannst þér efnið á síðunni hjálplegt?Nei
Takk fyrir

Ábending þín er móttekin

Af hverju ekki?