乐动体育登录

Póst og fjarskiptastofnun

Túngumál EN
Heim

Jafnréttisstefna

乐动体育登录Jafnréttisstefna PFS ásamt aðgerðaáætlun hefur það að markmiði að tryggja með skipulögðum hætti að konur og karlar njóti jafnréttis í starfi ásamt því að stuðla að jöfnum tækifærum á sem flestum sviðum óháð kynferði.  Það er á ábyrgð forstöðumanna að tryggja jafnrétti kynjanna innan PFS.

MARKMIÐ
Markmið jafnréttisstefnu PFS er að tryggja jafnrétti og jafna stöðu kvenna og karla hjá stofnuninni. Leitast skal við að þátttaka og áhrif beggja kynja sé sem jöfnust í starfseminni og jafnt tillit tekið til sjónarmiða beggja kynja.  

 • Gæta skal jafnréttis við ráðningar í störf
 • Greiða skal sömu laun fyrir jafnverðmæt og sambærileg störf
 • Starfsmönnum skal gert kleift að samræma vinnu og einkalíf
 • Konur og karlar skulu hafa jafnan aðgang að endumenntun og starfsþróun
 • Einelti og kynferðisleg áreitni verður ekki liðin

JAFNRÉTTISFULLTRÚI
乐动体育登录Forstjóri skipar jafnréttisfulltrúa sem vinnur í hans umboði og er jafnframt tengiliður stofnunarinnar við jafnréttisfulltrúa innanríkisráðuneytis.  Meginhlutverk jafnréttisfulltrúa er eftirfarandi:

 • Fjallar um og hefur eftirlit með stöðu jafnréttismála hjá stofnuninni
 • Tekur árlega saman upplýsingar um stöðu jafnréttismála hjá stofnuninni.
 • Ársskýrsla jafnréttisfulltrúa skal liggja fyrir í mars ár hvert
 • Kemur með tillögur til úrbóta í jafnréttismálum
 • Bregst við ábendingum um brot á jafnréttisákvæðum með viðeigandi hætti
 • Bregst við tillögum starfsmanna um endurskoðun jafnréttismála
 • Sér um kynningu á jafnréttisstefnu fyrir starfsmönnum

RÁÐNINGAR
乐动体育登录Störf hjá PFS skulu skipuð jafnt konum sem körlum. Þegar ráðið er í starf hjá stofnuninni er meginreglan sú að standi valið á milli jafnhæfra umsækjenda af gagnstæðu kyni verði sá ráðinn sem er af því kyni sem er í minnihluta í viðkomandi starfsgrein eða starfssviði.  Heimilt er að hvetja sérstaklega það kynið sem er í minnihluta til þess að sækja um laust starf ef jafna þarf kynjaskiptingu einhvers staðar í stofnuninni, sbr. 26. gr. laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla.  Í auglýsingum um störf kemur fram að við ráðningar sé tekið mið af jafnréttisáætlun stofnunarinnar. Í ársskýrslu jafnréttisfulltrúa skal koma fram samantekt á kynjahlutföllum í öllum starfshópum ásamt yfirliti yfir auglýst störf, umsækjendur og ráðningar.


LAUNAJAFNRÉTTI
Við ákvörðun launa skal þess gætt að konur og karlar fái jöfn laun og njóti sömu kjara fyrir jafnverðmæt og sambærileg störf sbr. 19. gr. laga nr. 10/2008.  Öll hlunnindi og kjör skulu ákveðin m.t.t. starfs og þeirrar ábyrgðar sem því fylgir.  Þau viðmið sem lögð eru til grundvallar launaákvörðun skulu ekki fela í sér kynjamismunun.


SAMRÆMING VINNU OG EINKALÍFS
Leitast er við að gera bæði konum og körlum kleift að samræma vinnuskyldur sínar við skyldur gagnvart fjölskyldu með hlutastörfum, sveigjanleika í vinnutíma og vinnuaðstæðum eftir því sem verkefni og aðstæður leyfa. Leitast er við að taka tillit til einstaklingsbundinna aðstæðna starfsmanna eftir því sem unnt er. Í vissum tilvikum, og að höfðu samráði við yfirmann, getur starfsmaður unnið hluta starfs síns að heiman.  Bæði kyn eru hvött til þess að nýta sér fæðingarorlof og eru foreldrar hvattir til að skipta með sér heimaveru vegna veikinda barna.


STARFSÞJÁLFUN OG ENDURMENNTUN
Bæði kyn skulu njóta sömu möguleika til endurmenntunar og starfsþjálfunar og fá tækifæri til að afla sér viðbótarþekkingar og/eða auka hæfni í starfi, eða til undirbúnings annarra starfa.  Þess skal gætt að kynjum sé ekki mismunað við úthlutun verkefna, tilfærslum í starfi eða í öðru því sem almenn starfsþróun býður upp á.


ÁREITNI OG EINELTI

Allir starfsmenn eiga rétt á því að komið sé fram við þá af virðingu.  Kynferðisleg áreitni og einelti er ekki liðin.  Ef starfsmenn verða fyrir slíkri framkomu eiga þeir rétt á því að kæra viðkomandi háttsemi.  Mótuð hefur verið viðbragðsáætlun til að taka á slíkum vandamálum komi þau upp.  Áætlunin miðar að því að taka markvisst á slíkum tilvikum og leysa með uppbyggilegum hætti. 

Fannst þér efnið á síðunni hjálplegt?Nei
Takk fyrir

Ábending þín er móttekin

Af hverju ekki?